Posts Tagged "คุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต"

คุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี โดยจะต้องเคยศึกษาและสอบผ่าน 7 รายวิชา ในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.บช. ให้การรับรอง ดังนี้ การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น และการบัญชีขั้นกลาง/ชั้นนกลาง              ...

Learn More